fbpx
  • info@dalioil.sk
  • Veľké Bierovce 266, 913 11
  • PO-PIA (8:00 - 16:00)

Štatút súťaže

Štatút

propagačnej akcie organizátora DALITRANS, s. r. o. s názvom „Súťaž o tankovacie poukazy“1. Organizátor

Propagačnú akciu „Súťaž s Dalioil Natankuj a vyhraj (ďalej ako „akcia“) organizuje spoločnosť DALITRANS, s. r. o., Veľké Bierovce 266, 913 11 Veľké Bierovce zaregistrovanou v Obchodnom registri Slovenskej Republiky, IČO: 36 298 883, IČ DPH: SK2020174706, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, odd. Sro, vložka č. 10596/R (ďalej ako „organizátor“). Akcia sa riadi výlučne týmito oficiálnymi pravidlami, ktoré popisujú práva a povinnosti jej účastníkov a pravidlá akcie (ďalej len „Štatút“).

2. Účel

Účelom je zvýšenie povedomia o značke a podpora predaja PHM.

3. Trvanie

Trvanie akcie je od 29.02.2024 – 10.03.2024.

4. Spôsob propagácie

Akcia bude prebiehať na sociálnej sieti Facebook na profile Dalioil a na sociálnej siete Instagram, na profile @dalioil (ďalej ako „profily na sociálnych sieťach“).

5. Podmienky účasti v akcii

Podmienkou účasti v súťaži na Facebooku je uverejnenie komentára s odpoveďou hlavolamu –
“Ktoré autíčko sa dostane k tankovacej kartičke?”


Podmienkou účasti v súťaži na Instagrame je sledovanie profilu @dalioil, like na súťažný príspevok
a uverejnenie komentára s odpoveďou hlavolamu – “Ktoré autíčko sa dostane k tankovacej kartičke?”

Jedna osoba sa môže do súťaže zapojiť iba raz.

6. Výhra v súťaži

Výhrou v súťaži je 6x Poukážka na tankovanie na akejkoľvek čerpacej stanici Dalioil v hodnote 50€.

Celkovo budú 4 výhercovia, pre každú sociálnu sieť dvaja, ktorí vyhrajú poukážky na tankovanie v hodnote 50 € a 100 €.

7. Losovanie súťaže

Žrebovanie prebehne 11.03.2024 po 10-tej hodine náhodným výberom z komentárov.


8. Osobné údaje a osobnostné práva

Účasťou v súťaži udeľuje súťažiaci bezodplatne súhlas, aby Organizátor súťaže ako prevádzkovateľ v zmysle ustanovení Nariadenia Európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679 (ďalej len „GDPR”) a zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“) spracúval jeho osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko, e-mail, prípadne fotografia, za účelom ich zverejnenia na Facebook stránke Organizátora v rámci vyhodnotenia súťaže, ďalej za účelom samotného vyhodnotenia súťaže, vytvorenia databázy a využitia na marketingové účely spojené so súťažou a jej vyhodnotením, a to po dobu od vstupu účastníka súťaže do súťaže až do písomného odvolania jeho súhlasu.

Účastník súťaže čiže dotknutá osoba z pohľadu GDPR má právo svoj súhlas kedykoľvek odvolať, a to informovaním Organizátora súťaže na e-mailovú adresu: info@dalioil.sk. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracovania osobných údajov účastníka súťaže do tohto odvolania.

Práva účastníka súťaže – dotknutej osoby pri spracúvaní osobných údajov upravuje Článok 15 GDPR. Dotknutá osoba má právo od Organizátora súťaže vyžadovať:potvrdenie o tom, či sa spracúvajú osobné údaje, ktoré sa jej týkajú, a ak tomu tak je, má právo získať prístup k týmto osobným údajom:

požadovať od prevádzkovateľa opravu osobných údajov týkajúcich sa dotknutej osoby alebo ich vymazanie alebo obmedzenie spracúvania, alebo právo namietať proti takémuto spracúvaniu,

podať sťažnosť dozornému orgánu, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov SR, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, tel. č.: +421-2-32313214, mail: statny.dozor@pdp.gov.sk,

požadovať vyhotovenie kópie osobných údajov, ktoré sa spracúvajú. Za akékoľvek ďalšie kópie, o ktoré dotknutá osoba požiada, môže prevádzkovateľ účtovať primeraný poplatok zodpovedajúci administratívnym nákladom.

Účastník súťaže berie na vedomie a súhlasí s tým, že Organizátor súťaže je oprávnený s použitím automatizovaných, čiastočne automatizovaných alebo iných ako automatizovaných prostriedkov spracúvania zhromažďovať, spracúvať a používať osobné údaje v súlade s právnym poriadkom SR.

9. Odovzdanie výhry

Vyžrebovaní výhercovia budú kontaktovaní organizátorom označením v komentári a správou na sociálnej sieti. Po zaslaní kontaktov od výhercov bude výhra doručená poštou na adresu. Výherca je povinný odpovedať na správu do dvoch pracovných dní. V prípade, že výhercu nebude možnézastihnúť, nárok na výhru mu automaticky zaniká. V takomto prípade organizátor kontaktuje vyžrebovaného náhradníka a to v poradí, v akom boli náhradníci vyžrebovaní (ako prvého kontaktuje 1. vyžrebovaného náhradníka).

10. Zodpovednosť organizátora

Organizátor nehradí účastníkom akcie žiadne náklady, ktoré im vzniknú v súvislosti s ich účasťou v akcii. Organizátor akcie nezodpovedá za žiadne škody vzniknuté v súvislosti s neuplatnením, nevyzdvihnutím, neprijatím, zrieknutím sa, resp. neprebratím výhry.

11. Osobitné ustanovenia

Organizátor akcie si vyhradzuje právo rozhodovať o všetkých otázkach týkajúcich sa tejto akcie podľa vlastného uváženia a vyhradzuje si tiež právo z dôvodov hodných osobitného zreteľa kedykoľvek obmedziť, odložiť, prerušiť, zmeniť alebo zrušiť akciu a jej pravidlá. V prípade akýchkoľvek pochybností o splnení pravidiel akcie rozhoduje organizátor.

12. Oficiálne pravidlá

Každý, kto preukáže právny záujem, je oprávnený nahliadnuť do Štatútu aj u organizátora akcie. Zapojením sa do akcie vyjadrujú účastníci svoj súhlas riadiť sa oficiálnymi pravidlami akcie obsiahnutými v Štatúte. Ustanovenia Štatútu i samotný priebeh akcie sa riadia príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka.


Veľké Bierovce, dňa 28.02.2023,
Dalibor Janega – konateľ spoločnosti