fbpx
  • info@dalioil.sk
  • Veľké Bierovce 266, 913 11
  • PO-PIA (8:00 - 16:00)

Štatút súťaže

Štatút
propagačnej akcie organizátora DALITRANS, s. r. o. s názvom „Súťaž s Dalioil Natankuj a vyhraj“

1. Organizátor

Propagačnú akciu „Súťaž s Dalioil Natankuj a vyhraj (ďalej ako „akcia“) organizuje spoločnosť DALITRANS, s. r. o., Veľké Bierovce 266, 913 11 Veľké Bierovce zaregistrovanou v Obchodnom registri Slovenskej Republiky, IČO: 36 298 883, IČ DPH: SK2020174706, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, odd. Sro, vložka č. 10596/R (ďalej ako „organizátor“). Akcia sa riadi výlučne týmito oficiálnymi pravidlami, ktoré popisujú práva a povinnosti jej účastníkov a pravidlá akcie (ďalej len „Štatút“).

2. Účel

Účelom je reklama a podpora predaja PHM.

3. Trvanie

Akcia bude prebiehať vo všetkých prevádzkach spoločnosti DALITRANS, s. r. o. na území Slovenskej republiky (ďalej ako „prevádzka“). Trvanie akcie je od 15.11.2023 – 15.12.2023

4. Spôsob propagácie

Propagácia akcie sa uskutoční prostredníctvom reklamných nosičov spoločnosti Dalitrans, ktoré budú umiestnené výlučne v mieste predaja v zapojených prevádzkach, na sociálnych sieťach FB a IG, na webovej stránke v zmysle ustanovení § 6 odst. 3) zákona 147/2001 Z.z. o reklame.

5. Podmienky účasti v akcii

Do akcie sa môže zapojiť zákazník, ktorý natankuje viac ako 35L PHM (ďalej tiež ako „účastník/účastníci“ alebo „spotrebiteľ/spotrebitelia“, neskôr „výherca“).

6. Výhra v súťaži

Výhrou v súťaži sa rozumie 1.cena 26x bicykel, 2.cena 26x elektrická kolobežka, 3.cena 26x fitnes trampolína. Nepeňažné výhry v hodnote prevyšujúcej 350 EUR podliehajú zdaneniu podľa § 8 ods. 1 písm. i) zákona č.595/2003 Z.z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov. Organizátor súťaže oznámi výhercovi hodnotu nepeňažnej výhry za účelom zdanenia formou preberacieho protokolu pri odovzdaní výhry.

 

8. Osobné údaje a osobnostné práva

S osobnými údajmi účastníkov sa bude narábať v zmysle príslušných právnych predpisov na ochranu osobných údajov. Poskytnutie osobných údajov pre účely súťaže a súhlas so spracúvaním osobných údajov je podmienkou pre účasť v súťaži. Účastník súťaže dobrovoľne poskytuje organizátorovi osobné údaje na dobu potrebnú pre realizáciu tejto súťaže a určenie výhercov a udeľuje súhlas so spracovaním svojich osobných údajov: meno, priezvisko, telefonický kontakt a obec trvalého bydliska, ktoré poskytne v rámci súťaže organizátorovi (účel odovzdanie výhry a evidencia výhercu v súvislosti s akciou na nevyhnutnú dobu). V prípade výhry bude výherca (krstné meno a názov obce trvalého bydliska) kontaktovaný telefonicky. Účastník berie na vedomie, že organizátor môže osobné údaje súťažiaceho zaznamenávať na nosiče informácií/do informačného systému. Súťažiaci, ktorý poskytol svoje osobné údaje, zodpovedá za to, že poskytnuté osobné údaje sú správne, úplné, aktuálne a pravdivé. Organizátor poučuje súťažiaceho, že poskytnutie požadovaných osobných údajov súťažiaceho je dobrovoľné a súťažiaci môže kedykoľvek slobodne písomne namietať proti ich poskytovaniu a využívaniu. Odvolaním súhlasu počas akcie sa ukončuje účasť na súťaži a účastník nepostupuje do žrebovania. Ak sa súťažiaci domnieva, že sú osobné údaje spracovávané v rozpore s právnymi predpismi, má právo tiež podať sťažnosť na Úrade pre ochranu osobných údajov SR.

9. Odovzdanie výhry

Vyžrebovaní výhercovia budú kontaktovaní organizátorom telefonicky do troch pracovných dní odo dňa žrebovania na telefónne číslo, ktoré spotrebiteľ uviedol pri registrácii. Výherca je povinný odpovedať na tento telefonát do dvoch pracovných dní a následne sa dostaviť podľa vzájomnej dohody na centrálu organizátora súťaže, prípadne na maloobchodnej prevádzke, kde zrealizoval nákup a kde mu bude odovzdaná výhra. V prípade, že výhercu nebude možné zastihnúť telefonicky, alebo sa v dohodnutom termíne nedostaví na centrálu organizátora, aby výhru prevzal, nárok na výhru mu automaticky zaniká. V takomto prípade organizátor kontaktuje vyžrebovaného náhradníka a to v poradí, v akom boli náhradníci vyžrebovaní (ako prvého kontaktuje 1. vyžrebovaného náhradníka).

10. Zodpovednosť organizátora

Organizátor nehradí účastníkom akcie žiadne náklady, ktoré im vzniknú v súvislosti s ich účasťou v akcii. Organizátor akcie nezodpovedá za žiadne škody vzniknuté v súvislosti s neuplatnením, nevyzdvihnutím, neprijatím, zrieknutím sa, resp. neprebratím výhry.

11. Osobitné ustanovenia

Organizátor akcie si vyhradzuje právo rozhodovať o všetkých otázkach týkajúcich sa tejto akcie podľa vlastného uváženia a vyhradzuje si tiež právo z dôvodov hodných osobitného zreteľa kedykoľvek obmedziť, odložiť, prerušiť, zmeniť alebo zrušiť akciu a jej pravidlá. V prípade akýchkoľvek pochybností o splnení pravidiel akcie rozhoduje organizátor.

12. Oficiálne pravidlá

Každý, kto preukáže právny záujem, je oprávnený nahliadnuť do Štatútu aj u organizátora akcie. Zapojením sa do akcie vyjadrujú účastníci svoj súhlas riadiť sa oficiálnymi pravidlami akcie obsiahnutými v Štatúte. Ustanovenia Štatútu i samotný priebeh akcie sa riadia príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka.

Veľké Bierovce, dňa 15.11.2023, Dalibor Janega – konateľ spoločnosti